Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Onze boeken / Studie boeken

Studie boeken

Diverse boeken betreffende Aardrijkskunde, Huishoudkunde, Biologie, Techniek enz

No albums or photos uploaded yet.

File PDF document Leerboek van het gasfitten
In dit handboek ligt de nadruk op de theorie van het gasfitten zonder de praktijk hierbij uit het oog te verliezen. De auteur hoopt dat dit boek een welkome bijdrage levert in 'het kweken van een klasse van onderlegde fitters'. Aan de hand van sobere maar doeltreffende zwart-wit illustraties wordt het een en ander toegelicht. In this manual the author empasizes the theory of 'gasfitten'. He also puts attention to the practical side of the work. The author hopes that this book will be a welcome contribution in the raising of a class of well educated 'fitters'. Sober but effective illustrated in black&white.
File PDF document Leerboek der ziekten van ooren, neus, mond, keel en slokdarm
In dit boek, 475 afbeeldingen, beschrijft verschillende aandoeningen van de oren, mond, neus, keel en slokdarm. Het is in hoofdzaak bestemd voor studerenden, geneeskundigen en specialisten, en steunt op de dertig jaren van ervaring van de schrijver. Aan de voet van bladzijden wordt verwezen naar literatuurbronnen. Het boek is uitgegeven in 1918. In this book, which has 475 illustrations, different diseases of the ears, mouth, nose, throat and oesophagus are writen about. Mainly, this book is ment for students, doctors and specialists and it leans on thirty years of experience of the writer. At the bottom of pages, there are references to sources of literature. The book is published in 1918.
File PDF document Leerboek der Staathuishoudkunde 02
Dit boek is een leergang van de economie, volgens de stand van de wetenschap aan het einde van de negentiende eeuw. Er wordt veel aandacht besteed aan de idee‰n van Ricardo, Adam Smith, e.a. De eerste afdeling behandelt huur- en pachtwaarden, de waarde en prijzen van goederen, rente en lonen, en ondernemerswinst. De tweede afdeling behandelt de muntstelsels en het bankwezen van de voornaamste landen, en de wisselkoersen. De derde afdeling behandelt de productie van economische goederen, inclusief het protectionisme en de verhouding tussen productie en bevolkingsgroei en de verhouding tussen productie en grondbezit. De vierde afdeling behandelt de staatsinkomsten, met name belastingen, retributies en inkomsten uit domeinen. Het eindigt met een hoofdstuk over de staatsschuld. This is a text book of economics, according to science at the end of the nineteenth century. Much attention is given to the ideas of Ricardo, Adam Smith and others. The first part covers rent and lease, the values and prices of goods, wages and salaries, and bussiness profits. The second part covers the monetary and banking systems of the most important countries, and exchange rates. The third part treats the production of economic goods, protectionism, the relation between growth of population and production and the relation between production and land ownership. The fourth part treats state income, especially taxes, excise and income from state owned land. it ends with a chapter on national debt.
File PDF document Leerboek der Staathuishoudkunde 01
Dit boek is een leergang van de economie, volgens de stand van de wetenschap aan het einde van de negentiende eeuw. Er wordt veel aandacht besteed aan de idee‰n van Ricardo, Adam Smith, e.a. De eerste afdeling behandelt huur- en pachtwaarden, de waarde en prijzen van goederen, rente en lonen, en ondernemerswinst. De tweede afdeling behandelt de muntstelsels en het bankwezen van de voornaamste landen, en de wisselkoersen. De derde afdeling behandelt de productie van economische goederen, inclusief het protectionisme en de verhouding tussen productie en bevolkingsgroei en de verhouding tussen productie en grondbezit. De vierde afdeling behandelt de staatsinkomsten, met name belastingen, retributies en inkomsten uit domeinen. Het eindigt met een hoofdstuk over de staatsschuld. This is a text book of economics, according to science at the end of the nineteenth century. Much attention is given to the ideas of Ricardo, Adam Smith and others. The first part covers rent and lease, the values and prices of goods, wages and salaries, and bussiness profits. The second part covers the monetary and banking systems of the most important countries, and exchange rates. The third part treats the production of economic goods, protectionism, the relation between growth of population and production and the relation between production and land ownership. The fourth part treats state income, especially taxes, excise and income from state owned land. it ends with a chapter on national debt.
File PDF document Leerboek der oude geschiedenis 2
Geschiedenis boek uit 1920, geschreven voor leerlingen van het Gymnasium. History book dated 1920, written for grammar school pupils.
File PDF document Leerboek der Menschkunde
Dit is een leerboek voor de middelbare school. Het is uitgebreid geïllustreerd met zwart-wit tekeningen en platen. Publicatie jaar 1917.
File PDF document Leerboek der Menschkunde Platen
File PDF document Leerboek der Mechanische Technologie
Dit is deel een, 1ste stuk en behandelt de metalen, speciaal ijzer en koper. Eerst wordt de productie, van ertsgroeve tot smeltoven, besproken, daarna het maken van legeringen en tenslotte de mechanische bewerking. Publicatie jaar 1928 This is book 1, first part and treats the metals, especially iron and copper. First it describes the production, from ore mine to blast furnace, then the making of alloys and finally the mechanical treatment of these materials.
File PDF document Leerboek der land en volkenkunde
Dit ge‹llustreerde leerboek beschrijft de geografie van verschillende delen van de wereld, en gaat daarbij in op zaken zoals de manier waarop mensen in de desbetreffende delen hun geld verdienen, godsdiensten en de vruchtbaarheid van de grond. Het beschrijft ook natuurkundige en meteorologische zaken zoals de dampkring, de plaatsbepaling op aarde, de verdeling van regen en sneeuw op aarde en het klimaat van Nederland. This illustrated learning book describes the geography of different parts of the world, and also describes things such as religion, the frutility of the soil, and the way in which the people in those parts of the world. It also describes physicaland meteorological things, like the earth's atmosphere, position-fixing on earth, the partitioning of rain and snow on earth and the climate of The Netherlands.
File PDF document Leerboek der Kosmografie
"Kosmografie is de leer van de bewegingen van de hemellichamen. In dit studieboek uit 1918 wordt de astronomie, de instrumenten en de waarnemingen van zon, maan, planeten, sterren, kometen en meteoren besproken. Na ieder hoofdstuk worden een aantal vraagstukken ter ""overhoring"" gegeven." Cosmography is the study of movements of celestial bodies. This 1918 study book discusses Astronomy, instruments and solar, lunar, planetary, stellar, comet and meteor movements. After every chapter there are several test questions.
File PDF document Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool 2
Dit is de twaalfde druk van het Kookboek voor de Amsterdamsche Huishoudschool, uit 1951. Met informatie over de inrichting van de keuken, het keukengerei, het bewaren van levensmiddelen, de samenstelling van de maaltijden, het dekken van de tafel etc. Dit kookboek is samengesteld door C.J. Wannée die jarenlang werkzaam was als lerares koken en voedingsleer aan de Amsterdamse huishoudschool. Dit receptenboek is in de eerste plaats bedoeld als handleiding bij het onderwijs in koken. Daarnaast is het bedoeld als praktische hulp voor de gewone huisvrouw om 'de chronische eentonigheid in het dagelijkse menu' zo veel mogelijk te voorkomen. Alle in dit boek opgenomen recepten zijn berekend voor zes personen. De eerste druk, die in 1910 verscheen, blijkt een succes te zijn. Van de ingenaaide boeken a fl 1,75 en de gebonden uitgaven a fl 2,25 worden in de eerste twaalf jaren 41.000 exemplaren verkocht! En nog altijd staat Wannées Kookboek op menige boekenplank en wordt het beschouwd als een van de beste basiskookboeken die ooit zijn verschenen. In 2001 verscheen de 26ste druk. Deze twaalfde druk dateert uit 1951 en werd herzien en bewerkt door R. Lotgering-Hillebrand. This publication contains 12th edition of the Cookery book for the Domestic science school in Amsterdam. With information on how to organize the kitchen, kitchen utensils, preservation of food, preparation of meals, setting the table etc. Edition: 1951.
File PDF document Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool 1
Dit is de zesde druk van het Kookboek voor de Amsterdamsche Huishoudschool. Met informatie over de inrichting van de keuken, het keukengerei, het bewaren van levensmiddelen, de samenstelling van de maaltijden, het dekken van de tafel etc. Uitgave uit 1911. Dit kookboek is samengesteld door C.J. Wannée die jarenlang werkzaam was als lerares koken en voedingsleer aan de Amsterdamse huishoudschool. Dit receptenboek is in de eerste plaats bedoeld als handleiding bij het onderwijs in koken. Daarnaast is het bedoeld als praktische hulp voor de gewone huisvrouw om 'de chronische eentonigheid in het dagelijkse menu' zo veel mogelijk te voorkomen. Alle in dit boek opgenomen recepten zijn berekend voor zes personen. Titel: Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool Auteur: C.J. Wannée Jaartal : 1911. Dit kookboek is samengesteld door C.J. Wannée die jarenlang werkzaam was als lerares koken en voedingsleer aan de Amsterdamse huishoudschool. Dit receptenboek is in de eerste plaats bedoeld als handleiding bij het onderwijs in koken. Daarnaast is het bedoeld als praktische hulp voor de gewone huisvrouw om 'de chronische eentonigheid in het dagelijkse menu' zo veel mogelijk te voorkomen. Alle in dit boek opgenomen recepten zijn berekend voor zes personen. De eerste druk, die in 1910 verscheen, blijkt een succes te zijn. Van de ingenaaide boeken a fl 1,75 en de gebonden uitgaven a fl 2,25 worden in de eerste twaalf jaren 41.000 exemplaren verkocht! En nog altijd staat Wannées Kookboek op menige boekenplank en wordt het beschouwd als een van de beste basiskookboeken die ooit zijn verschenen. In 2001 verscheen de 26ste druk. Deze zesde druk dateert uit 1911. In 2001 verscheen de 26ste druk. This publication contains the 12th edition of the Cookery book for the Domestic science school in Amsterdam. With information on how to organize the kitchen, kitchen utensils, preservation of food, preparation of meals, setting the table etc. Edition: 1911.
File PDF document Ik kan handwerken
Henriette J. van Wessem: Ik kan handwerken (Leiden: A.W. Sijthoff z.j.) Henriette J. van Wessem was lerares aan de zogenoemde 'Industrieschool' in Den Haag. Haar 'practische handleiding voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken' was succesvol en beleefde zeker vier drukken (tussen circa 1910 en 1953). Deze ongedateerde druk dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Van Wessem heeft meer van dit soort boeken op haar naam staan, zoals Ik kan kostumnaaien: ge‹llustreerd handboek voor degenen, die haar kostumes en alles wat tot de garderobe behoort, thuis willen gereedmaken en Breien: nieuwe handleiding tot het aanleren van het breien. Veel van dit soort praktische handboeken zijn tamelijk zeldzaam - ze werden 'stukgelezen' en daarna weggegooid. Als extraatje vindt u op deze cd ook nog het franstalige handwerkboekje met de naam: 'Encyclopedie des Ouvrages de Dames', geschreven door TH. De Dillmont. Henriette J. van Wessem: I can do hand work (Leiden: A. W. Sijthoff z. j.) Henriette J. van Wessem was teacher at the 'Industrieschool' in The Hague. Her 'practical manual for the manufacturing of all known female handworks' was succesfull and had at least four prints (between 1910 and 1953). This undated print dates from the beginning of the 20th century. Van Wessem has more of these kind of books to her credit, like 'I can sew costumes: Illustrated hand book for those, who want to make their costumes and everything in relation to their wardrobe at home.' and 'Nitting: New manual for the learning of nitting.'. Many of these kind of practical hand books are relatively rare - they were 'read to a pulp' and then thrown away. As a bonus you'll also find a French handwork book on this cd with the name: 'Encyclopedie des Ouvrages de Dames', written by TH. De Dillmont.
File PDF document Encyclopedie des Ouvrages de Dames
Frans boekje over handwerken French handwork book, written by TH. De Dillmont
File PDF document De Rekenlineaal
Een rekenliniaal is een wiskundig instrument om berekeningen te kunnen maken. De rekenliniaal was dan ook een voorloper van de huidige rekenmachine. Een rekenliniaal bestaat uit twee ten opzichte van elkaar glijdende schalen. De eigenlijke liniaal bevat een glijdende tong. Zowel op de tong als op de liniaal zelf is dezelfde schaal gedrukt. De schalen zijn zo ingedeeld dat de logaritmen van de weergegeven getallen lineair worden afgebeeld. Met een rekenliniaal zijn veel verschillende berekeningen uit te voeren. Deze CDROM bevat een beschrijving en handleiding voor het gebruik van de rekenlineaal, zoals die in gebruik was op middelbare scholen. De schrijver was directeur van de Middelbare Technische School Amsterdam Naast een heldere en uitgebreide uitleg worden ook verschillende andere uitvoeirngen van de rekenlineaal aan de orde gesteld. Om een goed beeld te krijgen van de Rekenlineaal uitgave kunt u onderstaande Flash impressie bekijken. This is a description and manual for the use of the slide ruler, as it was in use at the secondary schools. The writer was the director of the 'Middelbare Technische School Amsterdam'.
File PDF document Aardrijkskundige bloemlezing 4
In verhaalvorm geven deze aardrijkskundige bloemlezingen een prachtig overzicht van Nederland (deel I en II), en Europa (III) en Azie en Amerika (IV). De verhalen worden afgewisseld met gedichten en illustraties. De hoofdstukken beschrijven met veel details onder andere hollandse beroepen, bv. de visserij, culturele zaken en steden. In a narrative style these geograpical compilations give a splendid overview of the Netherlands (part I and II), Europe (III), Asia and America (IV). The stories are being alternated with poems and illustrations. The chapters describe with lots of detail among others dutch professions, such as fishery, cultural matters and cities.
File PDF document Aardrijkskundige bloemlezing 3
In verhaalvorm geven deze aardrijkskundige bloemlezingen een prachtig overzicht van Nederland (deel I en II), en Europa (III) en Azie en Amerika (IV). De verhalen worden afgewisseld met gedichten en illustraties. De hoofdstukken beschrijven met veel details onder andere hollandse beroepen, bv. de visserij, culturele zaken en steden. In a narrative style these geograpical compilations give a splendid overview of the Netherlands (part I and II), Europe (III), Asia and America (IV). The stories are being alternated with poems and illustrations. The chapters describe with lots of detail among others dutch professions, such as fishery, cultural matters and cities.
File PDF document Aardrijkskundige bloemlezing 2
In verhaalvorm geven deze aardrijkskundige bloemlezingen een prachtig overzicht van Nederland (deel I en II), en Europa (III) en Azie en Amerika (IV). De verhalen worden afgewisseld met gedichten en illustraties. De hoofdstukken beschrijven met veel details onder andere hollandse beroepen, bv. de visserij, culturele zaken en steden. In a narrative style these geograpical compilations give a splendid overview of the Netherlands (part I and II), Europe (III), Asia and America (IV). The stories are being alternated with poems and illustrations. The chapters describe with lots of detail among others dutch professions, such as fishery, cultural matters and cities.
File PDF document Aardrijkskundige bloemlezing 1
In verhaalvorm geven deze aardrijkskundige bloemlezingen een prachtig overzicht van Nederland (deel I en II), en Europa (III) en Azie en Amerika (IV). De verhalen worden afgewisseld met gedichten en illustraties. De hoofdstukken beschrijven met veel details onder andere hollandse beroepen, bv. de visserij, culturele zaken en steden. In a narrative style these geograpical compilations give a splendid overview of the Netherlands (part I and II), Europe (III), Asia and America (IV). The stories are being alternated with poems and illustrations. The chapters describe with lots of detail among others dutch professions, such as fishery, cultural matters and cities.